Turuncu İnternet Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.(“Turuncu/ Şirketimiz”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahibiz. Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamaları bilgilerinize sunuyoruz.

Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan terimler, KVKK’da kendisine verilen anlamları ifade etmektedir.

 • 1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

  Kişisel verileriniz, Turuncu tarafından; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla;

  • · Talebiniz halinde şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgi verilmesi;
  • · Hizmet kalitesi takip edilmesi hukuki ve ticari yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin temin edilmesi;
  • · Aday bayilik başvuru süreçlerinin yönetilmesi ve bayilik ilişkisi kurulması öncesinde başvuru ve istihbarat süreçlerinin yürütülmesi;
  • · Mevcut bayilik hizmetlerinin ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi;
  • · Yasal mevzuata riayet edilmesinin temin edilmesi ve ileride doğabilecek olan uyuşmazlıklarda kişisel verilerin delil olarak kullanılabilmesi;
  • · Kurumsal, ticari ve idari yönetimin sağlanması ve
  • · Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla sınırlı olarak, sözlü ve/veya yazılı elektronik ve fiziki ortamlar, mobil iletişim kanallarımız aracılığı ile işlenmektedir.
 • 2. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

  Kişisel verileriniz, sayılan kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız da dahil olmak üzere;

  • · Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
  • · Ticari stratejilerin yönetilmesi ve uygulanması;
  • · İstek ve şikayetleri hakkında kullanıcılara bilgi vermek,
  • · Sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması,
  • · turuncuweb.net işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması,
  • · Hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi veya adli/idari kurumlara karşı yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla iş ortağımız olan çağrı merkezi hizmeti sağlayıcısı da dahil olmak üzere KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçları kapsamında; yurt içinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza, yurt dışında bulunan Turuncu Şirketleri’ne ve bulut bilişim sistemi hizmet sağlayıcımıza aktarılacaktır.

  İş ortaklarımız, kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması için tabi oldukları mevzuat ve kanunlara uygun olarak hareket etmektedir.

 • 3. Açık Rızanız Kapsamında İşlenen ve Aktarılan Kişisel Verileriniz

  Bazı kişisel verilerinizin aktarılması veya işlenmesi için açık rızanız gerekebilir. Bu hallerde, Size yapılacak aydınlatma sonrası açık rızanızı Şirketimize www.turuncuweb.net adresinde yer alan açık rıza beyan metinlerini doldurarak bize iletebilirsiniz.

 • 4. İşlenen Kişisel Verileriniz

  Turuncu, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım Kişisel Veri’leri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda Turuncu’ın sizlerle ilgili olarak işlediği kişisel veriler, aşağıdaki gibidir:

  • 1. Kişisel Kimlik Bilgileri
  • 2. İletişim Bilgileri
  • 3. Hukuki İşlem Bilgisi
  • 4. Ekonomik ve Finansal Bilgiler
  • 5. Görsel ve İşitsel Kayıtlar.
 • 5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta, otomatik olan yollarla işlenmekte ve yurt dışına aktarılmaktadır.

  Kişisel verileriniz, işleme amaçlarımız kapsamında sınırlı şekilde, sözlü ve/veya yazılı olarak, elektronik ve fiziki ortamlarda Şirketimizin mobil iletişim kanalları aracılığı ile toplanmakta ve işlenmektedir.

  Kişisel verileriniz, KVKK m. 5/2 uyarınca sayılacak olan hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

  • · Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
  • · Bir sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
  • · Şirketimiz’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
  • · Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;

  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimiz’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 • 6. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

  Kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ne uygun ve www.turuncuweb.net adresinde yer alan yöntemler uyarınca yapabilirsiniz.

Turuncu Internet Solutions'a ait www.turuncuweb.net sitesini kullanmadan önce lütfen aşağıdaki site kullanmı şartlarını okuyunuz.

Turuncu Internet Solutions. internet sitesini ziyaret eden ve herhangi bir şekilde kullanan tüm ziyaretçiler bu sayfadaki şartlara uymayı kabul etmiş sayılacaktır.

Turuncu Internet Solutions. bu sayfada yer alan site kullanım şartlarında dilediği zaman önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Bu sitenin içerdiği tüm bilgiler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile, ilgili uluslar arası telif hakkı kanunları ile hukuki koruma altındadır. Site içeriğinin izinsiz olarak topluca indirilmesi, kaydedilmesi, çoğaltılması, işlemnesi ve yayınlanması ve bunlara teşebbüs edilmesi yasaktır. Turuncu Internet Solutions. bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği kullanıcılar aleyhine yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Siteyi ziyaret eden kullanıcılar siteyi sadece kişisel kullanım için ziyaret etme, görüntüleme hakkına ve yetkisine sahip olduklarını kabul ederler.

Turuncu Internet Solutions., internet sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Bu sitede yer alan bilgiler, kullanıcıları bilgilendirme amacı ile yayınlanmaktadır. Ürün teminatlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartları inceleyiniz.

Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır.

Turuncu Internet Solutions. sitenin kullanıcılarına kesintisiz olarak veya belli bir şekilde hizmet vermeyi hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir.

Turuncu Internet Solutions. internet sitesinde yer alan verilerde, hizmetlerde, ürün ve fiyatlarında önceden bildirimde bulunmaksızın her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Turuncu Internet Solutions. tarafından site içerisinde, üçüncü şahıslara ait diğer internet sitelerine bağlantı yerleştirilmesi ve kullanıcılar tarafından da üçüncü şahıs sitelerine bağlanılması halinde, kullanıcılar ilgili sitenin kullanım koşullarına tabidir. Üçüncü şahıs sitelerinin kullanılmasından dolayı oluşacak zarardan Turuncu Internet Solutions. sorumlu tutulamaz.

Bu sayfada yer alan kullanım şartlarıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm ihtilaflar Türk Hukukuna tabi olup, yetkili mahkeme İstanbul Mahkemeleridir.